Menu

Acest sfânt locaș

Acest sfânt locaș

Între ei și noi se întind ani, evenimente, generații și emoții.
Înscrisuri lămuritoare privind succesiunea și numele proprietarului.

///     Hram: Sf. Împ. Constantin şi Elena,
Construită în jur de 1885

Pe timpanul de deasupra uşii care dă în naosul bisericii Nanov Teleorman,
în tabloul votiv al ctitorului bisericii, stă scris:

Acest sfânt locaș cu hramul sfinții împărați Constandin și Elena și sfântul ierarh Nicolae și sfânta cuvioasă Parascheva s-a zidit din temelie la anul 1892 iunie 8 s-a zugrăvit și s-a terminat la anul1893 august 15, cu singură stăruință și cheltuială a fondatorilor Mihai Ajderolu (n.r. bunic), și soția sa Alexandra (n.r. bunică) născută Stemate Nanoveanu și nepotul lor Constandin C. Ajderolu (n.r. autorul) și a Elenei Andrei Petrescu (n.r. sora bunicei) născută Stemate Nanoveanu, în zilele prea înălțatului nostru rege Carol I și al soției sale regina Elisabeta și a prea sfântului mitropolit primar Josif Gheorghian.  ///

 

 

 

Biserica are formă de navă si este construită din cărămidă. Pictura interioară este în ulei. Ctitorii sunt Elena Petrescu si Mihail Ajderolu. Biserica a fost ridicată după planurile arhitectului Arsenie Traian iar pictura în ulei a fost realizată de zugravul Panait. Biserica are clopotniță.

 

 

 

În curtea bisericii se află cavoul ctitorilor
Elena (Lința) Petrescu n. STEMATE-NANOVEANU 1826-1898 si cumnatul ei Mihail AJDEROLU 1828-1896.

 

Testamentul Elenei Petrescu

Text regăsit și în Ordonanța Tribunalului Teleorman no.22 – 1906, Aprilie 18

(n.r. note redactate de Christian de Hillerin),

Mihai Ajderolu = bunic
Alexandrina Ajderolu = bunică născută Nanoveanu
Constantin M. Ajderolu = C. Ajderol-Nanoveanu, tată
Constantin Constantin M. Ajderolu = C.C Ajderol-Nanoveanu, autorul averii.

Eu, Elena (Lința) Andrei Petrescu, în etate de 70 de ani, văduvă, născută Stamate-Nanoveanu, domiciliată în comuna Nanov, plasa Marginea, județul Teleorman, aflându-mă în toate mințile mele, testez cele ce urmează:

Art. 1 – ÃŽn lipsă de ascendenÈ›i È™i descendenÈ›i, după moartea mea, las moÈ™tenitor universal pe strănepotul meu minorul Constantin Constantin M. Ajderolu, fiul lui Constantin M. Ajderolu, decedat, fiul sorei mele Alexandrina, decedată, È™i al soÈ›ului ei Mihail Ajderolu.

Art. 2 - Acest moștenitor, minorul Constantin Constantin M. Ajderolu, va avea deplină proprietate asupra tuturor lucrurilor mele mișcătoare și nemișcătoare, însă în condițiile de mai jos:

Art. 3 - Averea mea nemișcătoare este între altele moșia Nanov, compusă din trupurile ei Nanov, Trapoda, Nanoșteni, Tarnava, Bomborești situată în comuna Nanov, plasa Marginea, județul Teleorman determinată partea mea prin testamentul defunctei mele surori Alexandra, cu care am trăit în devălmășie proprietară pe toate acareturile moșiei. După acest testament partea mea de moșie Nanov are limitele acestea: spre răsărit hotarul este apa râului Teleorman, spre apus hotarul Furculeștilor, spre miază noapte partea disponibilă a surorii mele Alexandra și spre miază zi se învecinește cu moșiile acestora: Vasile Râiosu, Costache Donciu, Minu Sârbu, Marghioala Iordănescu Nanoveanca și Ioan Cârtojan; iar averea nemișcătoare este tot ce se va găsi pe moșie în casă și curtea ei, în care locuiesc, afară de averea mișcătoare a cumnatului Mihai Ajderolu, cu care am trăit în devălmășie, posedând dânsul partea disponibilă a sorei mele Alexandra.

Art. 4 - Din averea mea leg următoarele:
a) Las să se dea pe fiecare an în perpetuitate din veniturile moșiei mele Nanov bisericii cei nouă cu patronul Sf. Nicolae Nou, făcută de mine și de numitul cumnat din comuna Nanov câte 2400 (două mii patru sute) pe fiecare an. Oricine cu orice titlu va poseda partea mea de moșie din Nanov va plăti regulat bisericii prin reprezentații ei legali din veniturile moșiei renta perpetuă de câte 2400 pe fiecare an în vecii vecilor.

Art. 6 - Numesc executori testamentari pe d. Petre Crăiniceanu și pe Dim. D. Bildurescu, avocați din T. Măgurele. În momrntul morții mele însă numai d. Petre Crăiniceanu va intra în casa mea și numai d-sale îi dau în acel moment întreaga posesiune a tuturor bunurilor mele. D. Crăiniceanu singur va executa toate câte dispun mai sus și va administra succesiunea până la majoratul minorului susnumit, când îi va preda averea descărcată de sarcinile prescrise mai sus, afară de renta perpetuă către biserică. Cel de al doilea executor testamentar, d. D. Bildurescu, cu aceleași drepturi va înlocui pe d. Crăiniceanu în caz de moartea acestuia sau în caz de refuzul său.

Art. 7 - Gestiunea executorilor testamentari se va presci într-un registru ținut în dublu exemplar pe fiecare an și la finele anului se va depune la tribunal un exemplar recapitulat și iscălit de executorul testamentar care ar funcționa. Nu vor fi ținuți executorii testamentari a justifica cheltuieli mărunte, cheltuieli de înmormântare și cele pentru pomeniri.

Art. 8 - Drept recompensă executorilor testamentari le fixez câte un onorariu: d-lui P. Crăiniceanu îi dai lei 2400 pe an și d-lui Bildurescu îi dau câte lei 1200 pe an, dar numai pentru timpul când ar funcționa.

Art. 9 - Prin acest testament anulez în totul, rămânând fără ființă testamentul ce am făcut în ziua de Iunie 1891, autentificat de Trib. Teleorman sub No. 652/991 și transcris cu No. 960 Iunie 8 anul 1892.

Făcut astăzi 27 Fevruarie 1896 în comuna Nanov.

Neștiind carte am pus degetul meu.

(ss)

Martori:
Cotache Marinescu Hagiu, agricultor
Ajderolu, proprietar

(n.r.)

Act de naștere   Titi                        27 11 1886
Testament          Elena (Lința)      27 02 1896
Deces                   Elena (Lința)     1898; Titi avea 12 ani.

 (vezi și articolul Str. Polonă 9)

Leave a Reply